accelerating innovation and growth

I Pedabs process att uppgradera sin affärsidé och varumärkesposition, utvecklade vi en intern och extern enkät med frågor om kundfördelar, mervärden och strategival. Analysen av enkätsvaren låg till grund för det fortsatta varumärkesarbetet. Enkäten var även ett verktyg för att göra Pedabs medarbetare delaktiga i processen samt stärka relationen med kunderna.